ಚಕ್ರ ಹೀಲಿಂಗ್

CHAKRA HEALING

Tuning the Wheels of your Life

7 Days Online Workshop

Mon 25th to Sun 31, July 2022

Everyday Morning: 5:30am to 7am


Guidance:

Dr Vishwanath Guruji

Mind Coach, Trainer, Healer,

PLR Therapist, Holistic Hypnotherapist


Workshop Topics:

• Chakras – Energy centers of our system

ಚಕ್ರಗಳು - ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು

• Science of Chakras and Nadis

ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಡಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ

• Significance and influence of 7 Chakras

7 ಚಕ್ರಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಭಾವ

• How and Why imbalances occurs in chakras

ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಅಸಮತೋಲನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

• Effect of Chakras on Physical and Mental Health

ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರಗಳ ಪರಿಣಾಮ

• How Chakra Energy helps in Reaching Goals

ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಚಕ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

• Science about Kundalini Yoga

ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯ

Workshop Practices:

• Chakra Cleansing, Healing and activation

ಚಕ್ರ ಹೀಲಿಂಗ್-ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ

• Releasing Negative Blockages in Chakras

ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ

• Chakra Balancing and Energising

ಚಕ್ರಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

• Chakra Kriya dhyana - ಚಕ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಧ್ಯಾನ


Medium of instruction: Kannada-English

Course fees : ₹1550/-


Chakra Healing Online Payment Link

https://imjo.in/aP2jmd


For Google Pay / Paytm / PhonePe-

Number : 9448306546


Note: Kindly inform us with the transaction ID / Screenshot after the payment


For details call 7259958573, 7829318943, 9880053755

Spiritual Solutions, Bengaluru

www.spiritualsolutionscentre.org