ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ
ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ - Dhyana Yoga
Online Meditation Program

Dhyana and Satsang
on the eve of "Guru Purnima"

Led by:
Sri Vishwanath Guruji
Gurumaa Gayathri

Saturday July 24, 2021
Evening 7pm to 8:30pm

To register WhatsApp/ Contact:
7259958573, 9880053755

All are Welcome.
Entry Free
Organised by:
Spiritual Solutions Centre
Bengaluru, INDIA
https://youtu.be/l3pc892sZ5s - ದೈವೀಕ ಬೆಳಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಧ್ಯಾನ
https://youtu.be/BRqRsQAjdGs - Divine Light Healing Meditation
https://youtu.be/A5ofpAa0YvQ - ಹೀಲಿಂಗ್ ಯೋಗನಿದ್ರಾ
https://youtu.be/skkAE9sNCRo - ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆಫ಼ರ್ಮೇಷನ್ಸ್