ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಫ಼ರ್ಮೇಷನ್ಸ್ 
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಶಕ್ತಿ
POWER of AFFIRMATIONS
Think-Sync-Evolve

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ವಿಷಯಗಳು:
• The science of Affirmations and Thought power.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಮತ್ತು ಯೋಚನಾಶಕ್ತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ
• Affirmations - the building blocks of Life.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳು-ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು
• How the science of positive thought work in our mind and rewire our brain.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು-ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ
• How “WORDS” changes our behavior, feel and attitude.
ಪದ/ಮಾತು/ಶಬ್ದವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಡತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ
• Identifying the Reasons behind failures.
ನಮ್ಮ ಸೋಲಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಮನೋಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು 
• Diffuse and overcome self-sabotaging thoughts.
ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇರುವ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು
• Secrets of creating and Using affirmations.
ಸರಿಯಾದ ಅಫ಼ರ್ರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯುವುದು  ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ
• The power of “I AM” affirmations.
"ನಾನು...." ಎಂಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಯ ಶಕ್ತಿ
Recreate Life with Positive Affirmations to enhance Health, Wellness, Success, Good Relationship, Positivity & Creativity 

This workshop has been sucessfully completed.
For upcoming workshops contact:
7259958573, 9880053755

Organised by: 
Spiritual Solutions Centre, Bengaluru