ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ  Dhyana Yoga

Meditation Program

ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ

 

Guidance:

Dr Vishwanath Guruji

 

Saturday, 19 Nov, 2022

6pm to 7:30pm. Entry Free

 

Venue:

Spiritual Solutions Centre

436, 11B Cross, 29 Main,

JP Nagar 1st Phase, Bengaluru

 

For details WhatsApp/Contact:

7259958573, 9483374362

 

Organised by:

Spiritual Solutions Centre (Trust)

Bengaluru, INDIA

 

in association with

Rotary Bengaluru Global Yoga

 

#DhyanaYoga #srivg #manoyoga

#ManoYoga #SSC #sscblr #prashamana

#PrashaMana #OnlineMeditation #HTC2022

#prashamana #pastliferegression #yoga

 

www.spiritualsolutionscentre.org

https://youtu.be/l3pc892sZ5s - ದೈವೀಕ ಬೆಳಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಧ್ಯಾನ

https://youtu.be/BRqRsQAjdGs - Divine Light Healing Meditation

https://youtu.be/A5ofpAa0YvQ - ಹೀಲಿಂಗ್ ಯೋಗನಿದ್ರಾ

https://youtu.be/skkAE9sNCRo - ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆಫ಼ರ್ಮೇಷನ್ಸ್

https://youtu.be/1EXhwM6TCE4 - ಧ್ಯಾನದ ಸರಳ ವಿಧಾನ