ಪ್ರಾಣ ಯೋಗ  Prana Yoga
Breathing; Beyond Thinking

Oct 26 to Oct 30, 2021
Everyday 5:30am to 7am

Guidance: Sri Vishwanath Guruji

Workshop Topics:
* ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
   Prana energy and its importance
* ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯಗಳು
   Secrets of Prana
* ಅರಿವಿನ ಉಸಿರಾಟದ ಕಲೆ 
   Learn the Art of Conscious Breathing
* ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ = ಚಿಕಿತ್ಸಕಾ ಶಕ್ತಿ
   Prana as a Healer
* Effective Techniques for
    - Aligning and Balancing Body-Mind
      ದೇಹ-ಮನಸ್ಸಿನ  ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ
    - Emotional Cleansing
      ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
    - Stress, Anxiety, Pain management
       ಒತ್ತಡ - ಆತಂಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ
    - Energizing Self 
       ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ
   - Purifying and Rejuvenating
      ಇಂದ್ರಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
* ಪ್ರಾಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಧ್ಯಾನ
   Breath Healing 

For details and registration call:
7259958573, 9880053755