ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ | I AM HEALTHY – Kannada Affirmations

ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. HEALTH IS WEALTH.

Health is the most important aspect of our life and each one of us are continuously engaged on attracting radiant health. This audio has been specially designed by Guruji to help an individual in this very process of improvising health and thereby achieve radiant health. 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೋನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ  ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ, ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹ-ಮನಸ್ಸು-ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳುತ್ತಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Current corona pandemic situation is filling fear in our mind and anxiety-stress into our system. This Affirmation audio will help our mind to remind, repeat and re-live radiant health. 
ಈ ಆಡಿಯೋ, "ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

“I Am Healthy” is an affirmation which connects to our self easily and reprograms our subconscious mind with clarity, confidence and positivity.

Chanting affirmations continuously in daily life, helps to recreate our Life the way we desire. By continuously repeating "I AM HEALTHY", the subconscious mind absorbs deeply, assimilates the essence, creates reality and one experiences radiance.

To know more about Healing, Self-hypnosis, 
Holistic Hypnotherapy, Past Life Regression Therapy, 
Meditation Techniques, Mind Science Workshops,
Healing Courses, kindly contact +91 98800 53755 
Spiritual Solutions Centre, JP Nagar, Bengaluru 
www.spiritualsolutionscentre.org