ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಧ್ಯಾನ - ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ | ಕನ್ನಡ ಧ್ಯಾನ 

ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರೆನಿದ್ರಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸುಪ್ತಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರೆ ಅರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗು ಯಶಸ್ವೀ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕರ್ಷಣಾ ನಿಯಮದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗು ಆಕರ್ಷಣಾ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ  9880053755

Sleep is a wonderful gift from God which heals and helps in the overall development of self. Last thoughts which you carry before you get into sleep will be a base for your subconscious mind to carry out actions in sleep. If stress involved thoughts are fed before sleep, you end up with disturbed sleep. You now have an opportunity to feed your subconscious with what you want. It also helps the process of Manifestation (Law of Attraction).

This guided relaxation before sleep is specially designed to help you close your day with a positive note by seeking forgiveness for any wrong doings and offer gratitude to all that you received, experienced throughout the day.

Finally a set of positive affirmations leads you to a state of deep, peaceful sleep. You can repeat each affirmation in your mind or out loud and visualise as per the affirmation statement. 

Listen to this guided relaxation every night before you drift into sleep to let your subconscious absorb all the gratitude and positivity while you drift into a deep sleep.

You can use this recording for a minimum of 21 nights continuously to achieve maximum benefits. After that you can return to this recording, whenever you want to revitalise yourself.

To know more about healing, self hypnosis,  meditation techniques and practices,  kindly contact +91 98800 53755 
Spiritual Solutions Centre, JP Nagar, Bengaluru 
www.spiritualsolutionscentre.org 

Disclaimer: This video is created for Healing, Relaxation purposes only. 
NOTE: This video cannot replace any medication or professional treatment. 
Credits: Pixabay